Özet

Bir kültürün kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlayan eğitim; bireyleri topluma kazandırma, emek piyasalarında yer almalarını sağlama, ülkenin gelişmesi ve kalkınmasında rol oynama gibi fonksiyonları ile dünya genelinde oldukça önemli bir konuma sahiptir. Ancak, temel eğitime erişim imkânlarından başlayarak, eğitimin tüm aşamalarında gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerde önemli sorunlar mevcuttur. Eğitim göç ilişkisi göç türlerine göre farklılaşan boyutlarda ele alınmaktadır. Daha iyi yaşam ve çalışma koşullarına sahip olmak amacıyla bir çeşit beşerî sermaye yatırımı olarak gerçekleşen göç sonucu ortaya çıkan “ekonomik göçmenler” ile “zorunlu olarak yaşadığı yeri terk eden kişiler” bakımından eğitim, farklı anlamlar taşımaktadır. Bu çalışmada kitlesel olarak göç eğitim ilişkisi ve Türkiye’ye etkileri Suriyeliler örneği üzerinden literatüre dayalı analiz edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kitlesel Göç, Eğitim, Suriyeliler
JEL Sınıflandırması: I24, I29, O15, R23

Mass Migration and Education of Syrians

Abstract

Education that facilitates the transfer of culture plays an important role in the world because it encourages the socialisation of individuals, which increases participation in labour markets and assists in the economic and social development of countries. However, starting with access to basic education, significant problems exist in all stages of education in both developed and developing countries. Education is addressed in dimensions that differ according to immigration-related migration types, such as internal/external, forced/voluntary and individual/mass migration. It has different meanings in terms of the “economic migrants” that emerge as a type of human capital investment to create better living and working conditions for people who leave compulsory living environments. In this study, the effects of mass migration and their relationship with education in Turkey via an analysis based on the literature will be explored in the Syrian context.

Keywords: Mass Migration, Education, Syrians
JEL Classification: I24, I29, O15, R23

BUY Open Access