Özet

Toplayıcılıktan, tarıma ve dolayısıyla yerleşik hayata geçilmesi özel mülkiyetin ortaya çıkmasına yol açmış bununla birlikte gelir-servet eşitsizlikleri her daim tartışılan konulardan olmuştur. Çalışmalarında sosyal konuları da ele alan kurumsal iktisadın kurucusu, Thorstein Veblen de gelir eşitsizliği ve tüketim davranışları hakkında çalışmalarda bulunmuştur. Son yıllarda Hyman Minsky’nin geliştirdiği Finansal İstikrarsızlık Hipotezi ve Veblen’in
krediler ve gelir eşitsizliği temelli ekonomik krizlere dair düşünceleri, Veblen-Minsky Konjonktür Teorisi adıyla kavramsallaştırılmış ve 2008 Finansal Krizi’nin analizi için önemli bir araç olmuştur. Bu çalışmada Veblen-Minsky Konjonktür Teorilerini kullanarak, 2008 Finansal Krizi temelinde çıkarımlarda bulunmak amacıyla Finansal İstikrarsızlık Hipotezi ve Veblenyen tüketim dinamiklerinin birleştirildiği modelde gelirleri azalan bireylerin
mevcut tüketim kalıplarını değiştirmemek için tüketici kredileri taleplerini artırmasının bireysel servetlerine olan etkisinin yanı sıra ekonominin geneline olan etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Analiz sonuçlarına göre hanehalkları arasındaki gelir eşitsizliğinin ekonomik istikrar üzerinde olumsuz etkilere yol açtığı, öykünme güdüsüyle yapılan tüketimin, toplam harcamaları artırmasının beraberinde ilerleyen dönemlerde gayri safi yurt içi hasılayı azalttığı ve gelir dağılımında dengesizliğe yol açtığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kurumsal İktisat, Finansal Kriz, Stok Akım Tutarlı Modeli
JEL Sınıflandırması: B15, D10, E21, G01

Income Inequality and Consumer Loans: Thorstein Veblen’s Approach to the 2008 Financial Crisis

Abstract

From aggravation to agriculture and settled life led to the emergence of private property. Thus, income-wealth inequality has always been one of the topics discussed. Thorstein Veblen, the founder of corporate economics, which deals with social issues in his works, has also worked on income inequality and consumption behavior. The Financial Instability Hypothesis developed by Hyman Minsky and Veblen’s views on the economic crises based on loans and income inequality have been conceptualized as Veblen-Minsky Business Cycle Theory. This theory became an important tool for the analysis of the 2008 Financial Crisis. In this study, it is aimed to make inferences based on 2008 Financial Crisis by using Veblen-Minsky Business Cycle Theory. According to the results of the analysis, income inequality among households has negative effects on economic stability and consumption spending through emulation motivation increases total expenditures but in the following periods, gross domestic product decreases and inequality in income distribution increases.

Anahtar Kelimeler: Institutional Economics, Financial Crisis, Stock Flow Consistent Model.

JEL Classification: B15, D10, E21, G01

Satın Al Açık Erişim