Özet

İktisadın, ahlak ve diğer toplumsal konular ile ele alınması gerekliliği, iktisat biliminin insanların tutum ve davranışlarının bir sonucu olmasından kaynaklanmaktadır. Sosyal bir varlık olan insan iktisadi kararlarında da neyin doğru, yanlış olduğuna ilişkin yargıda bulunur. Bir davranışın doğru veya yanlış olduğuna ilişkin yargıda bulunmak için ahlaki değerlere ihtiyaç duyar. Bu çalışmada amacımız iş birliğinin insana özgü nesnel ahlaka nasıl dönüştüğünü açıklamak ve ardından A. Smith ve J.M. Keynes üzerinden iktisat ve ahlak ilişkisini ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler: Ahlak Ekonomisi, İş birliği, Keynes, Smith

JEL Kodları: B11, B12, B41

Evolving Cooperation into Morality: The Relationship between Economics and Morals

Abstract

The necessity of addressing economics with morality and other social issues stems from the fact that economics is a result of people’s attitudes and behaviors. As a social entity, human beings make judgments about what is right and wrong in their economic decisions. It needs moral values to make judgments about whether a behavior is right or wrong. Our aim in this study is to explain how cooperation turns into objective morality peculiar to human beings, and then A. Smith and J.M. Keynes to reveal the relationship between economics and morality.

Keywords: Moral Economy, Cooperation, Keynes, Smith

JEL Codes: B11, B12, B41

Satın Al Açık Erişim