Abstract

The paper attempt at showing, on the basis of the work of three important thinkers, namely, Marx, Schumpeter, and Polanyi, that the market society is a “stark utopia.” It is argued that the market system is unable to offer solutions to the three important problems: the economic problem of “coordination,” the ethical problem of individual freedom, and the social problem of “order,” without sliding into contradictions in the reproduction of the system. These “fault lines” are examined in the paper through utilizing Marx’s analyses of accumulation and fetishism, Schumpeter’s notion of the “creative destruction,” and Polanyi’s idea of “double movement.”

Key Words: Marx, Polanyi, Schumpeter, Weber, coordination, instability, commodification, creative destruction, double movement.

JEL Codes: B14, B15, B16, B24, B25, B31

Bir “Düpedüz Ütopya” Olarak Piyasa Sistemi

Özet

Bu çalışma, piyasa toplumunun bir “ütopya” olduğunu, üç önemli düşünürün, yani Marx, Schumpeter ve Polanyi’nin çalışmalarına dayanarak, göstermeye çalışmaktadır. Çalışmada, piyasa sisteminin, modern toplumlarda çözüm bulunması gereken üç önemli soruna, toplumun kendisini başarıyla yeniden üretmesini sağlayabilecek çözümleri, çelişki ve çatışmalara düşmeden, ortaya koyamayacağı vurgulanmaktadır. Bu sorunlar sırasıyla, iktisadi nitelikteki “koordinasyon” sorunu, etik nitelikteki bireysel özgürlük sorunu, ve sosyal nitelikteki “düzen” sorunudur. Piyasa toplumunun bu “fay hatları”, Marx’ın birikim ve fetişizm analizleri, Schumpeter’in “yaratıcı yıkım” kavrayışı ve Polanyi’nin “ikili devinim” anlayışı kullanılarak incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Marx, Polanyi, Schumpeter, Weber, koordinasyon, istikrarsızlık, yaratıcı yıkım, metalaştırma, ikili devinim
JEL Kodları: B14, B15, B16, B24, B25, B31

Satın Al Açık Erişim