Öz

Bu çalışmada, bugüne kadar “azgelişmiş” ve “durağan” olarak adlandırılan ekonomilerin iktisadi başarısının genellenmiş ve güncellenmiş bir Asya tipi üretim tarzı kuramı (G-ATÜT) aracılığıyla yeniden incelenmesi gerektiğini öne sürüyorum. Metodolojik açıdan, üretim ilişkileri ve ATÜT üzerine yazan ilk kuşak Türkiyeli yazarlardan ve bazı Asya uzmanlarından ayrışarak ATÜT toplumlarındaki ulus devletin özgün rolünün dijital ekonomilerin yükselmesinde olumlu bir faktör olduğunu savunuyorum. Buna göre, Üçüncü Sanayi Devrimi’nin yol açtığı dijital teknolojiler ve internetin, başta Çin ve Hindistan, kısmen de Endonezya ve Rusya’da yüksek büyüme oranlarına (kimi zaman da toplumsal refah artışına) sebep olan temel faktör olduğunu öne sürüyorum. Ayrıca dijitalleşmenin Türkiye ve İran gibi ülkelerin büyümesi ve kalkınması için çok sayıda fırsatın ortaya çıkmasına aracı olabileceğini savunuyorum.

Anahtar Kelimeler: Asya tipi üretim tarzı (ATÜT), dijital ekonomi, dijital korumacılık, Karl Wittfogel, Sencer Divitçioğlu

JEL Kodları: B25, B52, O33

The Asian Mode of Digitization: How Did the East Grow Rich?

Abstract

In this article I argue that the economic success of “underdeveloped” and “static” societies should be reconsidered from the perspective of a generalized and updated theory of Asiatic mode of production (G-AMP). I claim that the nation states in Asiatic societies have played a unique role in the emergence of digital economies. Digital technologies and the Internet in China and India (partially in Russia and Indonesia as well) are the primary forces leading to high rates of growth (and sometimes social welfare). I also argue that digital economies provide countries such as Turkey and Iran with opportunities for economic growth and development.

Keywords: Asian mode of production (AMP), digital economy, digital protectionism, Karl Wittfogel, Sencer Divitçioğlu

JEL Codes: B25, B52, O33

Satın Al Açık Erişim