Özet

Geçen iki yüzyıl içinde Türkiye kademeli olarak extansif tarımdan entansif tarıma geçmiştir. Bu dönem içinde de küçük üretici, tarımsal politikaların yaratılmasında etkili olmuştur. Zaman içinde nüfus kırdan kente kaymış ve ülke kentleşmeye başlamıştır. Bu dönem 19. yüzyılın ikinci yarısından günümüze kadar gelen Utangaç Modernite, Radikal Modernite, Popülist Modernite ve Modernite Projesinin Aşınması başlıkları altında incelenmiştir. Bu aşamalar içinde geçimlik tarımdan, iç ve dış piyasalar için ticari tarıma geçiş gerçekleşmiştir. Teknik ve entansif tarım yapılmaktadır. Sanayiyle entegrasyonu ve verimliliği yükselmiştir. Kırsal alanlar kent kapsamı içine alınmıştır. Artık tarım sorunlarının çözümü için yapılacak çalışmaları yalnız tarım/köy kavramları içinde ele alma
olanağı kalmamıştır. Artık modernist kır ve kent karşıtlığı gerçek yaşam durumlarının
temsilinde anlamlılığını kaybetmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tarım Ekonomisi, Cumhuriyet Dönemi Tarım Politikaları, Kırsal Kesim, Modernite, Kır ve Kent Karşıtlığı
JEL Sınıflandırması: Q1, Q18, O1, O13, O17, O18, O52, R23

Rural Transformation and Disassociation of Rural Population During Republic Era

Abstract

In the last two hundred years, Turkey, gradually, has changed from extensive agriculture to intensive cultivation. In this period, small agricultural producers have been affective on policy making. In time, population shifted from rural areas to urban cities and the country went under urbanization. This period, stretches from the second half of the 19th century to today, examined under four headings, respectively, “Shy Modernity”, “Radical Modernity”, “Populist Modernity”, and “The Erosion of Modernity Project”. During these stages a transition occurred from subsistence farming to the commercial farming for domestic and foreign markets. Intensive cultivation with technical background is applied. Its integration with industry and productivity has elevated. Rural areas consumed by urban cities. Now, solutions for agricultural problems cannot be built only around the concept of agriculture/rural life. Anymore modernist duality of rural versus urban lost its relevance in the representation of real-life situations.

Key Words: Agricultural Economics, Agricultural Politics in Republic Era, Countryside, Modernity, Contrasts of Rural and Urban Areas
JEL Classification: Q1, Q18, O1, O13, O17, O18, O52, R23

Satın Al Açık Erişim