Özet

Beşeri sermaye, bir ülkenin nüfusunun sahip olduğu bilgi, beceri ve tecrübelerin toplamı olarak tanımlanabilir. 1980’li yıllarda geliştirilmeye başlayan içsel büyüme teorilerine göre, beşeri sermaye ekonomik büyümenin önemli bir belirleyicisidir. Doğrudan ölçülmesi mümkün olmayan beşeri sermayenin en sık kullanılan temsili göstergelerinden biri, yetişkin nüfusun ortalama eğitim süresidir. Bu çalışmada, Türkiye’deki bölgesel iktisat yazınına katkıda bulunmak amacıyla, yapılacak çalışmalarda beşeri sermayenin bir göstergesi olarak kullanılmak üzere, iller ve bölgeler düzeyinde, 25 yaş üstü nüfusun ortalama eğitim süresine ilişkin bir veri seti oluşturulmuştur. Bu veri setinde 1970, 1975, 1980, 1985, 1990, 2000 yılları ile 2008-2017 dönemine ait veriler mevcuttur. Çalışmanın amacı bu veri setini kullanarak bölgelerin beşeri sermaye düzeyinin ele alınan dönemde nasıl değiştiğini incelemektir. Bu amaçla 12 bölge bazında karşılaştırmalar yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Beşeri Sermaye, Eğitim, Bölgesel İktisat
JEL Sınıflandırması: J24, I20, R10

A New Data Set for R egional Economics Studies: Average Years of Schooling in T urkey by Provinces and
Regions, 1970-2017

Abstract

Human capital can be defined as the sum of the knowledge, skills and experiences possessed by a country’s population. According to the theories of endogenous growth that began to develop in the 1980s, human capital is an important determinant of economic growth. One of the most frequently used proxy indicators of human capital that can not be measured directly, is the average years of schooling of the adult population. In this study, in order to contribute to the literature of regional economics in Turkey, to be used as an indicator of human capital in the studies, at the level of provinces and regions, a data set has been created including the average years of schooling of the population over 25 years old. This data set contains data for the years 1970, 1975, 1980, 1985, 1990, 2000 and the period 2008-2017. The aim of the study is to examine how the level of human capital in the regions has changed during the period under consideration by using this data set. For this purpose, comparisons were made based on 12 regions.

Keywords: Human Capital, Education, Regional Economics

JEL Classification: J24, I20, R10

Satın Al Açık Erişim