Özet

İktisatta modelleme, iktisadın bilimselliğinin göstergesi olarak algılanmaktadır. İktisatta genel olarak modelleme yöntemleri matematiksel ve ekonometrik modellerdir. Bu modellere yöneltilen temel eleştiri, iktisadın öznesinin insan olduğu gerçeği, öznellik ve belirsizlik sorununun göz ardı edilmesidir. Bir diğer sorun tarihsel, kurumsal faktörlerden bağımsız olması ve evrimi dikkate almamasıdır. Makalede, belirtilen sorunlara kısmen yanıt verdiği düşünülen evrimsel kompütasyonel yöntemler ve özellikle ajan bazlı modelleme incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: İktisat Metodolojisi, Kompütasyon, İktisadi Modelleme, Evrimsel İktisat
JEL Sınıflandırması: B25, B41, B52, C63

Developments in Economic Modeling: Can Evolution Be Modeled?

Abstract

The modeling in economics is considered to be an indication of its scientificity. The main modeling methodologies in economics are mathematical and econometric modeling. The main critisism towards these kinds of models are that these models ignore the fact that the subject of economics is humans and that it ignores subjectivity and uncertainty problems. Another problem is that these models do not take into consideration the institutional factors and evolution. In this article evolutionary computational methods and, in particular, agent-based modelling methods, which are regarded as partly solving these problems, are examined.

Keywords: Economic Methodology, Computation, Economic Modeling, Evolutionary Economics
JEL Classification: B25, B41, B52, C63

Satın Al Açık Erişim