Özet

Bu çalışmada eğitim, yaş grupları ve cinsiyet üzerinden oluşturulan beşeri sermaye matrisleri kullanılarak, 2005-2018 döneminde ücret ve maaş karşılığı çalışma eğilimlerinin nasıl değiştiği araştırılmaktadır. “Beşeri sermaye bireyleri daha verimli kılar” temel hipotezinden hareketle, istihdam oranındaki değişikliklerin talep yanlı yorumlanması hedeflenmektedir. Arz yönlü kısıtların olası rolünü ayrıştırmak amacıyla çalışabilir yaştakilerin beşeri sermaye donanımlarındaki değişikliklere geri planda kısaca yer verilmiştir. Analizlerde TÜİK Veri Araştırma Merkezlerinden ulaşılabilen “Dönemlik” (çeyreklere has) Hanehalkı İşgücü Anketi mikro verileri kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Beşeri Sermaye, Ücretli-Maaşlı Çalışma, Hanehalkı İşgücü Anketi
JEL Kodları: E24, G50, J01

The Relation Between Human Capital and W age or Salary Employment, 2005-2018

Abstract

In this study, we use Human Capital matrices constructed by education, age group and gender to investigate how wage and salary employment evolved during the 2005-2018 period. The objective is to provide a demand side explanation predicated on the premise “human capital increases productivity.” To help assess the role of supply side constraints, a brief background review of the changes in human capital endowments of the working age population is provided. The analyses are based on micro data from the Quarterly Household Labor Force Survey.

Keywords: Human Capital, Wage and Salary Employment, Household Labour Survey
JEL Codes: E24, G50, J01

Satın Al Açık Erişim